Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Celem działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie jest wsparcie procesów transferu wiedzy i technologii SGGW poprzez budowę stałych relacji pomiędzy otoczeniem gospodarczym a zespołami badawczo – rozwojowymi Uczelni. Centrum wspiera i inicjuje integrację środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową tworząc sieci współpracy.

Regulamin CIiTT

Regulamin Zarządzania Własnością Intelektualną

Regulamin korzystania z infrastruktury SGGW (22.02.2015)

.