Do zadań Centrum w szczególności należy:

Do zadań Centrum w szczególności należy:
Organizowanie współpracy SGGW z otoczeniem gospodarczym m. in. poprzez następujące formy działania:

 • Inicjowanie i kreowanie działań podejmowanych przez SGGW, służących transferowi
 • wiedzy i technologii oraz zacieśnianiu współpracy z gospodarką.
 • Tworzenie bazy sieci współpracy gospodarczo-naukowo-administracyjnych (np. klastrów
 • /porozumień) z SGGW.
 • Tworzenie bazy podmiotów gospodarczo-naukowo-administracyjnych współpracujących
 • z SGGW.
 • Organizowanie spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych dla przedstawicieli Wydziałów SGGW i biznesu.
 • Komercjalizację bezpośrednią – polegającą na sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz oddawaniu do użytkowania praw wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności na podstawie umów licencyjnych, najmu oraz dzierżawy.
 • Informowanie pracowników i studentów SGGW o bieżącej ofercie finansowania działalności wdrożeniowej i współpracy ze strony gospodarki.
 • Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych opartych na współpracy z podmiotami gospodarczymi.
 • Obsługę organizacyjną uczestnictwa SGGW w klastrach, centrach zawansowanych technologii, platformach technologicznych itp.
 • Poszukiwanie partnerów z otoczenia gospodarki do współpracy, współfinansowania projektów planowanych do realizacji przez jednostki SGGW.
 • Promocję działalności SGGW w otoczeniu gospodarczym.
 • Opiniowanie projektów i inicjatyw opracowanych przez Ministra właściwego do spraw nauki
 • i szkolnictwa wyższego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej.
 • Monitorowanie realizacji porozumień zawartych z podmiotami gospodarczymi.

Rozwój bazy badawczej SGGW m.in. poprzez następujące formy działania:

 • Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych oraz inwestycyjnych jednostek SGGW opartych na współpracy z podmiotami gospodarczymi.
 • Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych oraz inwestycyjnych jednostek SGGW współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz programów krajowych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej funduszy strukturalnych, programów krajowych poprzez wyszukiwanie, gromadzenie, aktualizację oraz analizę informacji
 • o możliwościach i zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków.
 • Opiniowanie projektów i inicjatyw opracowanych przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej.
 • Prowadzenie usług doradczych oraz szkoleniowych w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych na realizację projektów badawczych oraz projektów inwestycyjnych jednostek SGGW.
 • Pomoc, w zakresie formalnym, mającą na celu przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej projektu.
 • Współpracę z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej mającą na celu pomoc w pozyskaniu przez Autorów Projektów dokumentów wymaganych do poprawnego, pod względem formalnym, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 • Ocenę zagrożeń i minimalizowanie ryzyka w zakresie formalno – organizacyjnym realizacji projektów poprzez ciągłe konsultacje z zespołem zarządzającym projektem.
 • Organizację spotkań, szkoleń, warsztatów mających na celu usprawnienie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów wskazanych przez Rektora SGGW
 • lub Prorektora właściwego do spraw Centrum.
 • Realizację projektów ogólnouczelnianych wskazanych przez Rektora SGGW lub Prorektora właściwego do spraw Centrum.