Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

PRIORYTET I (FS) Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
PRIORYTET II (FS) Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
PRIORYTET III (FS) Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej
PRIORYTET IV (EFRR) Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
PRIORYTET V (EFRR) Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
PRIORYTET VI (EFRR) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
PRIORYTET VII (EFRR) Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
PRIORYTET VIII (FS) Pomoc techniczna

Źródło: strona internetowa http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

Pobierz plik:
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko