Program Polska Cyfrowa (POPC) jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Priorytety Programu Polska Cyfrowa 2014-2020:

 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu;
 2. e-Administracja i otwarty rząd;
 • Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
 • Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,
 • Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych,

           3. e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Beneficjenci Programu:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa.

Źródło: strona internetowa http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

Pobierz plik:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa dla Szkolnictwa Wyższego (plik pdf)