Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. będzie wspierać następujące obszary:

PO WER 

  • zatrudnienie i mobilność pracowników,
  • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W porównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.

 Źródło: strona internetowa http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

Pobierz plik:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla Szkolnictwa Wyższego (plik pdf)