Tytuł projektu: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW

Numer umowy: UDA-POIS.13.1-001/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 13.1

Wartość całkowita projektu: 49 311 165,51 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 46 577 455,36 PLN,

Okres realizacji: 30.12.2008 – 31.06.2011  – zakończony

Realizator: SGGW – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis Projektu: Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia na Wydziale, co powodować będzie wzmocnienie Uczelni w prowadzonej przez nią działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, jak i w zakresie oddziaływania na gospodarkę poprzez transfer wiedzy. Celem bezpośrednim Projektu jest realizacja nowoczesnego Obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, a także podjęcie nowych zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych, realizowanych na najwyższym poziomie uczelni europejskich.

Strona WWW

http://w3.cem.sggw.pl/centrum-wodne/

http://wbis.sggw.pl/struktura-wydzialu/lab-centrum-wodne/