Tytuł projektu: Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Numer umowy: RPMA.01.06.00-14-002/10-00

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.6

Wartość całkowita projektu: 2 554 624,28 zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 171 430,63 PLN, wkład własny SGGW

Okres realizacji: 01.04.2012 – 31.12.2013

Realizatorzy:

Konsorcjum:

- Lider – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

- Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” z siedzibą w Warszawie,

- Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz z siedzibą w Warszawie,

- P.P.H „EWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- Logopak East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- FreshMazovia.com Spółka Jawna Maciej Majewski z siedzibą w Warce,

- AGROVATIVE – Marcin Lis z siedzibą w Lasopole,

- Tomasz Marsz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Marsz Consult – Tomasz Mars”,

- BOC Information Technologies Consulting Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie,

- Krzysztof Młynarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekorynki.pl

Opis Projektu:

Stworzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. ”Klaster Innowacji w Agrobiznesie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym).

Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania korporacyjnego o znaczeniu regionalnym funkcjonującego w obrębie szeroko rozumianej branży Agrobiznesu. Zainicjowanie współpracy w ramach Klastra będzie miało na celu stworzenie sprawnego narzędzia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Analizowany projekt początkowo jednoczyć będzie w działaniach uczelnię wyższą stanowiącą zaplecze naukowe projektu (SGGW), instytucje otoczenia biznesu (2 organizacje branżowe) i przedsiębiorstwa (7 firm), a w dalszym etapie również inne firmy z branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

 

W efekcie realizacji projektu powstanie internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, dostarczająca informacji, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. W ramach platformy, za pośrednictwem sieci Internet świadczonych będzie 5 nowych, innowacyjnych usług. Przedsiębiorcy skupieni w Klastrze uzyskają możliwość korzystania z nich nieodpłatnie.

Usługi będą świadczone w ramach dwóch modułów:

1. Food Safety:

- Supply Chain Management (Traceability, Workflow Management) – Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw.
- Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Higiena, Prawo żywnościowe, Międzynarodowe prawo transportowe / Logistyka / Pakowanie / Znakowanie Prawo).

 

2. Food Professional:

- E-learning (Zdefiniowane Szkolenia) – usługa szkoleń online. Na internetowej latformie e-learningowej zostanie uruchomiony zestaw szkoleń z zakresu Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa żywnościowego, Higieny, Prawa żywnościowego, Międzynarodowego prawa transportowego / Logistyki / Pakowania / Znakowania żywności itd..
- Spotkania pomysłodawców i inwestorów (giełda pomysłów) – usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych wspólnie projektów. Na platformie internetowej członkowie Klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie będą mogły udostępniać swoje projekty i pomysły i poszukiwać dla nich finansowania.
- Grupy robocze (grupy projektowe, podejmujące konkretne działania w ramach określonego projektu) – usługa umożliwiająca organizację wspólnej pracy członkom klastra. Tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Usługi takie nie są obecnie oferowane przez żadne porozumienie kooperacyjne o podobnym charakterze w regionie, ani w Polsce. Również oferta komercyjna dostępna na rynku jest w tym zakresie mocno ograniczona. Brak jest oferty o porównywalnej skali i zakresie.
Należy uznać stworzony zestaw usług za innowację produktową o skali regionalnej a nawet krajowej. Całość rozwiązań zostanie oparta na najnowszych komponentach i technologiach w zakresie tworzenia oprogramowania. Wszystkie moduły platformy zostaną zintegrowane w ramach jednego portalu. Architektura IT rozwiązania stworzonego w projekcie będzie miała charakter innowacji procesowej. Przewidziano wykorzystanie 5 nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji projektu sposób świadczenia usług przez Klaster uzyska charakter S2B (Science to Business).

Strona WWW

http://www.wne.sggw.pl/category/wspolpraca-wydzialu-nauk-ekonomicznych-sggw/citwa/agroklaster/