Harmonogram konkursów NCBIR (plik do pobrania .pdf)

 

 1. BRIdge
 2. BlueGas, INNOLOT, INNOMED
 3. Brotech
 4. DEMONSTRATOR+
 5. GEKON
 6. GRAF-TECH
 7. Inicjatywa technologiczna
 8. IniTech
 9. INNOTECH
 10. Innowacje Społeczne
 11. Kreator Innowacyjności
 12. Lider
 13. SPIN-TECH
 14. Patent Plus
 15. Program Badań Stosowanych

 

Programy finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

Programy strategiczne:

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski.  Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

a)      „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

b) Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

c) Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej

d) Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

e)      Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach

f) Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/

 

Programy krajowe:

BRIdge

W efekcie funkcjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwoli z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/bridge/bridge-classic/

 

Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED)

Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/blue-gas—polski-gaz-lupkowy/

 

Brotech

Program BroTech ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii między sferą nauki i gospodarki poprzez dofinansowania usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/brotech/

 

Demonostrator +

Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/

 

GEKON

Cele programu: zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii proekologicznych w polskiej gospodarce; pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/gekon/

 

GO_GLOBAL_PL

GO_GLOBAL.PL to program wspierający polskie innowacyjne firmy komercjalizujące wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/

 

GRAF-TECH

Program obejmujący wsparciem badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania przygotowujące do wdrożenia w zakresie badań oraz prac nad produktami opartymi na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/graf-tech/

 

Inicjatywa technologiczna

Program adresowany do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących firmy małej i średniej wielkości oraz tych zespołów badawczych, które są bezpośrednio powiązane z działalnością przemysłową. Część programu dedykowana jest wsparciu jednostek pośredniczących w transferze technologii.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/inicjatywa-technologiczna-i/

 

Initech

Program IniTech ma na celu nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/initech/

 

INNOTECH

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

INNOTECH obejmuje dwie ścieżki programowe: In-Tech i Hi-Tech, przeznaczone dla różnych typów Beneficjenów i wykorzystujące różne instrumenty wsparcia ze środków publicznych zadań realizowanych w ramach dofinansowywanych projektów.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innotech/

 

Innowacje Społeczne

Celem głównym programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.
Cele szczegółowe Programu:

 1. wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
 2. wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

Program adresowany jest do konsorcjów w skład, których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/

 

KadTech

Głównym celem Programu KadTech jest wsparcie procesów komercjalizacji technologii.

Służy on wzmocnieniu współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. W ramach Programu przedsiębiorca zyskuje możliwość otrzymania dofinansowania na zatrudnienie w firmie pracownika naukowego oraz na zakup tzw. usług wsparcia innowacji (m.in. na wynajem aparatury badawczej czy uzyskania certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/kadtech/

 

Kreator Innowacyjności

Program Kreator innowacyjności umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+ R. Celem programu jest zwiększenie aktywności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy, w szczególności poprzez:

 • rozwój systemów komercjalizacji wyników B+R z publicznych organizacji badawczych do przedsiębiorstw,
 • zintensyfikowanie w publicznych organizacjach badawczych działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej komercjalizacji wiedzy,
 • promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz pracowników jednostek naukowych.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/kreator-innowacyjnosci/

 

Lider

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/

 

SPIN-TECH

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/spin-tech/

 

Patent Plus

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/

 

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/poprawa-bezpieczenstwa-i-warunkow-pracy/

 

Program Badań Stosowanych

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B).

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/

 

Projekty Badawcze Rozwojowe

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/projekty-badawczerozwojowe/aktualnosci/

 

Projekty Celowe

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/projekty-celowe/aktualnosci/

 

Programy i projekty – obronność i bezpieczeństw

Link do strony: http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty—obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/

 

 

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o 12162357_10205336438278737_140019966_o 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o_0